Sök Meny & Sortiment

Rättsområden

Ekonomisk familjerätt

Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge

Vi har stor erfarenhet av att arbeta som ombud i tvister avseende vårdnads-, boende- och umgängesfrågor.

Ekonomisk familjerätt och arvsrätt

Vi hjälper till med exempelvis bodelningar, testamenten, gåvobrev och framtidsfullmakter. Du kan även anlita oss för bouppteckningar och arvsskiften. Vi anlitas som ombud men åtar oss också uppdrag från domstol som bodelningsförrättare, boutredningsman och skiftesman.

Medlingsuppdrag

Vi åtar oss uppdrag som medlare i vårdnads-, boende- och umgängestvister samt verkställighetsärenden. Medling kan även förekomma i andra frågor, exempelvis arvstvister.

Vi åtar oss såväl privata medlingsuppdrag som förordnanden från domstol. Kontakta oss om ni vill veta mer om hur vi kan hjälpa er genom medling.

Brottmål

Brottmål – offentlig försvarare och målsägandebiträde

Om du blir misstänkt för brott eller har utsatts för brott har du ofta rätt att få offentlig försvarare eller målsägandebiträde. Det är domstolen som förordnar detta, men du kan själv ha önskemål om vem som ska förordnas. Försvararen och målsägandebiträdet företräder dig och finns som stöd och hjälp under hela processen.

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och även särskild företrädare för barn.

Socialrätt – LVU, LVM och LPT

När det finns misstanke om att barn eller vuxna far illa kan domstol, på begäran från annan myndighet, besluta om tvångsvård. Den det gäller, och eventuell vårdnadshavare, har rätt att få ett offentligt biträde, en advokat eller jurist, som ska ta tillvara den enskildes rätt. Omhändertagande sker enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) eller lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Uppdrag från domstol

Vi åtar oss övriga förordnanden från domstol, exempelvis som god man och rättegångsbiträde i domstolsärenden.

Tvistemål

Tvistemål

Om man inte kommer överens i civilrättsliga frågor, till exempel fastighets-, avtals- eller förmögenhetsrättsliga sådana, kan en sista utväg vara att ansöka om stämning i domstol. Vi kan bistå i dessa frågor och företräda dig i rättsprocessen.